ชื่อบทความ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ชื่อนักวิจัย
รัตติกาล
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download10. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของ นศ.ม.รภ.จอมบึง (ดร.รัตติกาล).pdf