• ชื่อ-สกุล: นางสาวนันทพร เกตุเลขา
  • Name: MissNuntaporn Getlekha
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจัดจำแนกปลาก้างบริเวณพื้นที่น้ำตกเก้าโจน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นันทพร เกตุเลขา 33,960.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แคโอไทม์ของปลาสลิดหินแก้มดำ นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาสลิดหินอันดามัน (Pomacentrus alleni) ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา นันทพร เกตุเลขา การประชุวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 11 20 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Standardized karyotype and ideogram of Andaman damselfish (Pomacentrus alleni) by conventional cytogenetic analyses นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 การประชุมระดับชาติ
Nucleolar Organizer Regions Polymorphism and Karyplogical Analysis of Black Lancer, Bagrichthys majusculus (Siluriformes, Bagridae) in Thailand นันทพร เกตุเลขา Cytologia, The Japan Mendel Society วารสารระดับนานาชาติ
Karyological Studies on Hammerhead Flatworm, BipaliumKewense (Tricladida, Terricola) from Thailand นันทพร เกตุเลขา Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.19 No.3 (Impact Factor) 17 September 2019 วารสารระดับชาติ
การวิเคราะห์ลักษณะแคริไทป์และตำแหน่งนอร์ (NORs) ของปลาสลิดหิน “Neplyhidodonnigroris” นันทพร เกตุเลขา วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 62 (TCI) ฐาน 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาแคริโอไทป์ของปลาสลิดหินเขียว นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐาน ยุค 5.0” 20 ตุลาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา สำนักงานประมง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา สำนักงานประมง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา กลุ่มวิจัยสารพิษ ในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563