avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางทัศนีย์ นาคเสนีย์
  • Name: Mrs.Tassanee Naksanee
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การท่องเที่ยว / มหาวิทยาลัยรังสิต
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-7211107 / happyearth_2545@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ด้านท่องเที่ยว
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 674,400.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 395,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 930,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 386,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรีด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 354,300.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1 วสันต์ นาคเสนีย์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ปิรันธ์ ชิณโชติ 4,000,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มตานีแบรนด์ จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
กระบวนการการพัฒนาตลาดชาติพันธุ์พื้นถิ่นภาคตะวันตก เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพมหานคร ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1 ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 200,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 600,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยตนเองในเขตภูมิภาคตะวันตก ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรม ความคาดหวัง และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ททท. สำนักงานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนังานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 10 มิ.ย. 2564
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้างประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของ ประเทศไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 10 มิ.ย. 2564