ชื่อบทความ
พฤติกรรม ความคาดหวัง และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพฤติกรรม ความคาดหวัง และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก.pdf