ชื่อบทความ
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: