ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย.pdf