avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
  • Name: MrChaowarit Phanthong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สถิติประยุกต์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 088-0933752 /

ความชำนาญในการวิจัย:

คณิตศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ประภาช วิวรรธมงคล 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Some coincidence points theorems for multi-valued F- weak contractions on complete metric space endowed with a graph เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง Thai Journal of Mathematics, 2016 Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก นพดล ทุมเชื้อ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
DEVELOPING THE MIXED METHOD MATHEMATICS INSTRUCTION MODEL FOR IMPROVING COGNITIVE LEARNING IN MATHEMATICS เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง International Conference on Social science, Humanities and Education December 21-23, 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดน้ำพุฯ เชิงสาธารณะ 20 พ.ย. 2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดดอนตะโก เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเลขาคณิตสองมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดดอนตะโก เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกัน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา จังหวัดราชบุรี เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Home School และฝึกปฏิบัติการประกอบและซ๋อมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสในอนาคต เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนหมาราช 7 เชิงสาธารณะ 15 ก.ค. 2564