avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายสานนท์ เลาหบุตร
  • Name: Mr. Sanont Laohabootr
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: อนามัยสิ่งแวดล้อม / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-5696313 / mesalbootr.8_@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอมบอระเพ็ด, สะเดา, มหาหงส์ และเปลือกส้มโอ ในการป้องกันยุงกัด สานนท์ เลาหบุตร 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวโม่งยุงลายด้วยสารละลายปูนแดง สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจากน้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอม บอระเพ็ด สะเดา มหาหงส์ และเปลือกส้มโอในการป้องกันยุงกัด สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจาก น้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2559
ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ สานนท์ เลาหบุตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ต.ค. 2562
ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร ปัญจพาณ์ สุดตัง นูรซาฟีกะห์ ยูโช๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2563
ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงโรคซึมเศร้าในชุมชน หมู่ 12 และ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร ประภัสสร เกิดศิริ เมวิกา กิจจาอิทธิศร วรรณษา ศรีสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 20 ธ.ค. 2563