ชื่อบทความ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจากน้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สานนท์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: