avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายภัทรกฤต คัชมาตย์
  • Name: MrPatarakrit Katchamat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / อาจารย์พิเศษ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิศวกรรมไฟฟ้า / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-1778358 / myoff2521@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องน้ำหนัก ภัทรกฤต คัชมาตย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมผลไม้เข้มข้นโดยการใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ 292,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การศึกษาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3/5 โรงเรียนสิรินธรราช ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการแปรงฟัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยการผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 28 มิ.ย. 2561
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 6 ส.ค. 2561
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 1 ต.ค. 2562
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563