ชื่อบทความ
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการแปรงฟัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยการผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการแปรงฟัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยการผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง.pdf