ชื่อบทความ
การพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การศึกษาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3/5 โรงเรียนสิรินธรราช
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล.pdf