avatar
  • ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.เอกพล แก้วนวม
  • Name: Asst. Prof. Dr.Eakgapon Kaewnuam
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ฟิสิกส์ / มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 082-2156436 / Eakgapon_9@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

วิเคราะห์สภาพต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบางโลหะ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม Microcal Origin
เขียนแบบด้วยโปรแกรม Solid Work
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของโครงสร้างและการแพร่กระจายของอะตอมที่มีต่ออันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรในฟิล์มบางFePd/Ru/CoFe เอกพล แก้วนวม 404,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3)3: Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม 649,600.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม 554,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาแก้วแคลเซียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์และซินทิลเลเตอร์ เอกพล แก้วนวม 466,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การศึกษาพัฒนาผงฟอสเฟอร์จากออกไซด์ของแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียม สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสี เอกพล แก้วนวม 739,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
The Photoluminescence, Optical and Physical Properties of Sm3+-doped Lithium Yttrium Borate Glasses เอกพล แก้วนวม Phisics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology Part B Volume 57 Number 2 April 2016 2 เม.ย. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Phosphop เอกพล แก้วนวม ฺBook of Abstracts SACT 2016 The 4 th Southeast Asia Conference on Theermoelectrics 2016 15-18 December 2016 การประชุมระดับนานาชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor เอกพล แก้วนวม The 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectric 2016 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
Spectroscopic investigations of Nd3+ doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm เอกพล แก้วนวม Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
Scintillation and luminescence characteristics of Ce3+doped in Li2 O-Go2 O3-BaO-B2 O3 Scintillating glasses เอกพล แก้วนวม Radiation Physics and Chemistry วารสารระดับชาติ
Pr3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Glass for White-Emitting Photonics Application เอกพล แก้วนวม Journal of Materials Science and Applied Energy 6(1) 2017 pp.123-127 2560 วารสารระดับชาติ
ลักษณะโครงข่ายแก้วและสมบัติการเปล่งแสงที่ปรับเปลี่ยนได้ของแก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของเพรซิโอเดียม เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Development of Sm3+ doped ZnO-Al2O3-BaO-B2O3 glasses for optical gain medium เอกพล แก้วนวม Journal of Non-Crystalline Solids 482 วารสารระดับนานาชาติ
Energy transfer based emission analysis of Eu3+ doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 glasses for laser and Q-rays detection material applications เอกพล แก้วนวม Journal of Luminescence 194 2 October 2017 วารสารระดับนานาชาติ
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการสังเคราะห์ที่มีผลต่อโครงสร้างของสารประกอบลิเทียมแลนทานัมบอเรต เอกพล แก้วนวม วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
Synthesis-temperature effect on the luminescence under light and UV excitation of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
Comparative luminescence study of LaBMoO6:Tb phosphor under VIS and Near-UV excitation for green photonic applications เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
Luminescence study and Judd-Ofelt analysis of Nd3+ doped lithium lanthanum borate glass for green laser device เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
The Gd2O3 effect study on properties of CaGdSiB:Tb3+ glass for photonics applications เอกพล แก้วนวม The 8th International Conference on Theoretical and Applied Physics 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Yellow and blue emission from BaO-(ZnO/ZnF2)-B2O3-TeO2 glasses doped with Dy3+ for laser medium and scintillation material applications เอกพล แก้วนวม Optical Materials วารสารระดับนานาชาติ
Ce3+ doped glass for radiation detection material เอกพล แก้วนวม Ceramics International วารสารระดับนานาชาติ
Study on structure and luminescence properties of LaBMoO6:Dy3+ phosphor for photonic material applications เอกพล แก้วนวม Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.28 No.2 pp.63-68, 2018 วารสารระดับนานาชาติ
X-ray/proton and photoluminescence behaviors of Sm3+ doped high density tungsten gadolinium borate scintillating glass เอกพล แก้วนวม Journal of Alloys and Compounds ฉ. 849 บทความที่ 156574 (อยู่ในฐานข้อมูลสากลและมีค่าดัชนีผลกระทบ 4.650) online: 6 ส.ค. 2020 สิงหาคม 2563 วารสารระดับนานาชาติ
The Calculation of Photon Interactions of Gd2 Y AI2Ga3O12 Phosphor by the Phy-X Software Compared with the XCom Program เอกพล แก้วนวม The 21st International Union of Materials Research Societies-International Conference in Asiz (Iumrs-ICA 2020) 23-26 February 2021 The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand มีนาคม 2564 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม โรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 542
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3):3 Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 11 ม.ค. 2560
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 27 ต.ค. 2560
การศึกษาแก้วแคลเชียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ และซินทิลเลเตอร์ เอกพล แก้วนวม บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 25 ต.ค. 2561