ชื่อบทความ
Spectroscopic investigations of Nd3+ doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Journal of Alloys and Compounds
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: