ชื่อบทความ
Scintillation and luminescence characteristics of Ce3+doped in Li2 O-Go2 O3-BaO-B2 O3 Scintillating glasses
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Radiation Physics and Chemistry
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: