ชื่อบทความ
การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: