ชื่อบทความ
Development of Sm3+ doped ZnO-Al2O3-BaO-B2O3 glasses for optical gain medium
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Journal of Non-Crystalline Solids 482
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: