• ชื่อ-สกุล: นางสาวพิมพา จันทาแล้ว
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา: (ปร.ด.)บริหารการศึกษา
  • สาขา/สถาบัน: คณิตศาสตร์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาหลักสูตรชุดงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดราชบุรี พิมพา จันทาแล้ว 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การพัฒนาหลักสูตรชุดงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดราชบุรี พิมพา จันทาแล้ว 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ชุดกิจกรรมมาลัยสวยด้วยมือคณิต เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิมพา จันทาแล้ว ฐิติมา สิริย่างสกุล ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้านการสอนงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ครูในสังกัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี พิมพา จันทาแล้ว โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จ.ราชบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 1 พ.ย. 2563