ชื่อบทความ
ชุดกิจกรรมมาลัยสวยด้วยมือคณิต เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
พิมพา ฐิติมา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download6. มาลัยสวยด้วยมือคณิตเพื่อพัฒนาความคิด (ดร.พิมพา).pdf