avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
  • Name: MissPiyawadee Pongsawat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 090-7868016 / gp_ph@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ปิยะดา บุตรหงษ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ระบบจัดการร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ของ Risflex สุรศักดิ์ คุ้มภัย ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ สุณัฐธิดา นันทรัตน์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ธนธิป แช่มช้อย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน 8 ชาติพันธุ์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2558
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2561