ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1)
ชื่อนักวิจัย
ปิยะวดี สุณัฐธิดา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download6. พัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์คณะวิทย์ฯ อาคาร 1(ดร.ปิยะวดี).pdf