avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวยุพยงค์ วิงวร
  • Name: MissYupayong Wingworn
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

  • สาขา/สถาบัน: นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-8108112, 092-2676267 / yupayong_26@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54613 กฎหมายลักษณะ ประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ยุพยงค์ วิงวร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร 93,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Research-based Learning (RBL) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหากรณีศึกษาทางกฎหมาย กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ การตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการตีความคำว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร เชาวลิต สมพงษ์เจริญ สุธี อังศุชัยกิจ สมชาติ เกตุพันธ์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สุธี อังศุชัยกิจ ชดาทิพ ศุภสุวรรณ วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากการล่อซื้อและการล่อให้กระทำความผิดเชิงเปรียบเทียบ ยุพยงค์ วิงวร วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561