avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวยุพยงค์ วิงวร
  • Name: MissYupayong Wingworn
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

  • สาขา/สถาบัน: นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-8108112, 092-2676267 / yupayong_26@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54613 กฎหมายลักษณะ ประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ยุพยงค์ วิงวร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร 93,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ การตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการตีความคำว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561