avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.วนิดา สาระติ
  • Name: Dr.Wanida Sarati
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองคณบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: หลักสูตรและการสอน / มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 088-4859455 / cymruda@yahoo.co.uk

ความชำนาญในการวิจัย:

หลักสูตรและการสอน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ โรงเรียนบ้านรางม่วง เชิงสาธารณะ 14 มี.ค. 2559