ชื่อบทความ
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของบลูมในการพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: