avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายนุกูล ธรรมจง
  • Name: Mr.Nukul Thammachong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองคณบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สาขาภาษาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 083-7022029 / nukung2012@hotmail.co.th

ความชำนาญในการวิจัย:

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การบริหารการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาทความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง 218,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนเขียนอักษรจีนในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเขียนอักษรจีนเฉพาะบทตามหลักปี่ซุ่นจากประสบการณ์ตรงโดยใช้แอพพลิเคชั่น LINE (ci dian)ร่วมกับการเรียนรู้แบบ ผู้เรียนนำตนเองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 นุกูล ธรรมจง 22,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาท ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 9 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทเรียนภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็น ชาติพันธุ์จีน นุกูล ธรรมจง วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความเชื่อของอาหารจีนที่ใกล้สูญหายต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนปากท่อ จังหวัดราชบุรี นุกูล ธรรมจง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง ศูนย์ดนตรีจีนแต้จิ๋วโพธารามแห่งมูลนิธิเม่งจินเซี่ยงตั๊วโพธาราม จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 2558
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 19 ก.พ. 2561