ชื่อบทความ
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาท ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชื่อนักวิจัย
นุกูล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
9 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: