ชื่อบทความ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็น ชาติพันธุ์จีน
ชื่อนักวิจัย
นุกูล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: