ชื่อบทความ
บทเรียนภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นุกูล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
10 มิ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: