• ชื่อ-สกุล: นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจก ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี จันทิมา ดรจันทร์ใต้ 36,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาระดับเสียงจากการจราจรในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน กรณีศึกษา: ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จันทิมา ดรจันทร์ใต้ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเกษตรกรในศตวรรษที่ 21 จันทิมา ดรจันทร์ใต้ อมลรดา รงค์ทอง ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี