ชื่อบทความ
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเกษตรกรในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
จันทิมา อมลรดา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: