ชื่อบทความ
การศึกษาระดับเสียงจากการจราจรในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน กรณีศึกษา: ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย
จันทิมา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาระดับเสียงจากการจราจรในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.pdf