avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางชุติรัตน์ เจริญสุข
  • Name: Mrs.Chutirat Charoensuk
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การเงินและการธนาคาร / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 080-2299333 / chutirat_cha@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การตลาด
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนา ขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 382,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตร ปลอดสารพิษให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 562,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการตลาด แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 268,290.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 562,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การประเมินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามโครงการความร่วมมือ ภายใต้แนวคิด Work Integrated Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชุติรัตน์ เจริญสุข 2,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตผล ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง เชิงนโยบาย 23 มิ.ย. 2559