avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายนิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
  • Name: MissNitipat Kaewprasit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. )
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 099-2867916 / kps.nitipat@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษา และประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในตำบลจอมบึง นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการพัฒนาและการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ 373,180.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี