• ชื่อ-สกุล: นางสาวกิตติภา หิมพานต์
  • Name: MissKittipa Himmapan
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง SECI Model ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กิตติภา หิมพานต์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง SECI Model ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กิตติภา หิมพานต์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Fostering undergraduate students’ communicative competence through classroom-based instruction in an EFL classroom: does mode of instruction play a role? กิตติภา หิมพานต์ The 12th Malaysia international conference on English language teaching 5-6 ตุลาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จังหวัดราชบุรี กิตติภา หิมพานต์ โรงเรียนธรรมาธิปไตย เชิงสาธารณะ 15 ส.ค. 2563