avatar
  • ชื่อ-สกุล: อ.นภธีรา จวอรรถ
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 0863934130 / nophyboy@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นภธีรา จวอรรถ 277,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 2560 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี