• ชื่อ-สกุล: นางสาวรินรำไพ พุทธิพันธ์
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: สาธารณสุขศาสตร์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้เชิงรุกของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุขต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รินรำไพ พุทธิพันธ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้เชิงรุกของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุขต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รินรำไพ พุทธิพันธ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติแบบนิวนอร์มอลในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชากรหมู่ที่ 4 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รินรำไพ พุทธิพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี