avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสวรรยา ปัญญานันท์
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7090386 / saai_ii@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การผลิตนาโนไฟบริลเซลลูโลสจากแกนสับปะรด เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร สวรรยา ปัญญานันท์ 250,000.00 สวทช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์สับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การคัดแยกยีสต์บริสุทธิ์และผลิตยีสต์สำเร็จรูปจากตะคร้อ สวรรยา ปัญญานันท์ ไร่สุขพ่วง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2563