• ชื่อ-สกุล: ประสิทธิ์ โสมนัส
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุทธจักร งามขจิต ธนภูมิ ชาติดี วัลภา รัศมีโชติ ประสิทธิ์ โสมนัส วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค.– ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
กฎหมายเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับการรับรู้ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดราชบุรี ยุทธจักร งามขจิต ธนภูมิ ชาติดี วัลภา รัศมีโชติ ประสิทธิ์ โสมนัส วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค.– ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี