ชื่อบทความ
คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ยุทธจักร ธนภูมิ วัลภา ประสิทธิ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค.– ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: