ชื่อบทความ
รูปแบบการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
ชวน
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์ประเทศไทย ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 ธ.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: