ชื่อบทความ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎ๊การสอนแบบอรรภฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือ
ชื่อนักวิจัย
สงวนศรี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 มิถุนายน 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎ๊การสอนแบบอรรภฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือ.pdf