ชื่อบทความ
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สุรีรัตน์ พิมลดา เกษกนก ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download20. การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อ.สุรีรัตน์).pdf