ชื่อบทความ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยอนุภาคผงเซรามิกส์และขี้เรื่อย
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยอนุภาคผงเซรามิกส์และขี้เรื่อย.pdf