ชื่อบทความ
Luminescence and scintillation properties of Ce3+-doped SiO2-Al2O3-BaF2-Gd2O3 glasses
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
Contents lists available at ScienceDirect. Optical Materials journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/optmat.
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
16 October 2019
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: