ชื่อบทความ
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา
ชื่อนักวิจัย
สุรางค์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา.pdf