ชื่อบทความ
ผลของการใช้เกมเศษส่วนมหาสนุกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อนุสรา จรรยา วิยะดา สุรัตน์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download25. ผลของการใช้เกมส์เศษส่วน นร.ชั้น ป.3 (อ.อนุสรา).pdf