ชื่อบทความ
“Glocalization” and Intercultural Representation in Filipino TV Commercials: A Multidimensional Discourse Analysis
ชื่อนักวิจัย
ลีมาร์ท
ชื่อเวที / วารสาร
Journal of Intercultural Communication 20(2):72-88 Q2 ; SJR 0.15
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: