ชื่อบทความ
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรที่เพาะเห็ดนางฟ้า ตำบล ปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-15 ผศ.ยุพา สะรุโณ หลักฐาน การตีพิมพ์ ระดับ .pdf