ชื่อบทความ
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และความสำเร็จด้านการเงินของธุรกิจโรงแรม ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษวิทยา เชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉ.10 (ต.ค. 63)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ตุลาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-16 ผศ.ยุพา สะรุโณ หลักฐาน การตีพิมพ์ ระดับ .pdf