ชื่อบทความ
ปัจจัยด้านมุมมองทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน การดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี “มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
23 พ.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: